You are here:

সরকারি নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়

কর্মচারীদের নামের তালিকা

E-mail Print PDF

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Kg©Pvix‡`i bv‡gi ZvwjKv

1.       

‡gvt AvjgMxi †nv‡mb ZvjyK`vi

cÖ`k©K Kvg Kw¤úDUvi ‡gKvwbK

 

01866-971640

 

2.      

‡gvt †Mvjvg gIjv

cÖavb mnKvix

01716-932976

01866-971641

 

3.     

wegj P›`ª wek¦vm

Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK

01736-255544

01866-971642

 

4.       

m‡Z¨›`ª bv_ gyÝx

wnmve iÿK

01676-211147

01866-971643

 

5.      

‡Lv›`Kvi wgRvbyi ingvb

Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK

01729-579723

01866-971644

 

6.     

Avãyj KvBqyg iægb

Kw¤úDUvi Acv‡iUi

01553-819486

01825-649858

 

7.       

ivwRqv Lvbg

Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK

01798169929

 

 

8.     

nvmgZ Avjx

Awdm mnvqK

01756-355479

01866-971645

 

9.      

‡gvt Avt KvBDg

`ÿ †eqvivi

01718-990121

01866-971647

 

10.  

‡gvt Aveyj evmvi †mL

`ÿ †eqvivi

01916-994820

01866-971648

 

11.   

Avt gvbœvb wgqv

`ÿ †eqvivi

01718-303098

01866-971650

 

12.  

KvRx gywK`yi ingvb

Awdm mnvqK

01734-204327

01866-971646

 

13. 

‡gvt Rvwn` †nv‡mb

Awdm mnvqK

01721-356722

01866-971649

 

14.   

dwi`v †eMg

Awdm mnvqK

01785-562940

01866-971651

 

15.  

‡gvt gvnveyeyi ingvb

Awdm mnvqK

 

01866-971652

 

16. 

‡gvt Iwn` †gvj¨v

Awdm mnvqK

01719-335469

01866-971653

 

17.   

‡gvt gwRei ingvb

cwi”Qbœ Kg©x

01753-642568

01866-971655

 

18. 

‡Pqvib †bQv

Avqv

01728-046962

01866-971654

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Last Updated ( Monday, 20 March 2017 06:31 )